Exàmens

A Babel Idiomes et preparem perquè aprovis els exàmens oficials

Els exàmens oficials de cadascun dels idiomes estan dividits en diversos nivells, segons els coneixements i habilitats.

ELS IDIOMES PER NIVELLS. FINS A ON VOLS ARRIBAR?
MRCE* Exàmens Situació de l´alumne quan acaba cada nivell
C2 Proficiency in English (CPE)
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
DALF C2
CELI C2
L'expressió en l'idioma, tant oral com escrita, és d'una gran precisió. Utilitza de forma espontània i intuïtiva un vocabulari ric i usa amb desimboltura el vocabulari més complex.
C1 Advanced English (CAE)
DALF C1
CELI C1
Parla amb fluïdesa i espontaneïtat, amb només alguna imprecisió idiomàtica. Escriu amb confiança, utilitzant la llengua de forma creativa i amb gran desimboltura. Molt bona comprensió de l'idioma "real". A l'àrea de selecció de personal, aquest és el nivell que normalment s'accepta com a "bon domini de la llengua estrangera"
B2 First Certificate (FCE)
Certificat d'Aptitud EOI
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
DELF B2
Preliminary English Test (PET)
CELI B2
B2.2 Bona comprensió, tant oral com escrita. Escriu amb força confiança. A les seves converses poques vegades hi ha errors importants pel que fa a la gramàtica o sintaxi. En aquest nivell l'alumne ja té un bon domini general de l'idioma que li permet comunicar-se de forma efectiva em qualsevol situació.


B2.1 Conversa bastant fluïda i gairebé espontània. Comença a entendre força bé la ràdio, la televisió i converses telefòniques. Pot intervenir en discussions o diàlegs d'interès general. Llegeix textos complicats, però necessita un diccionari monolingüe per a certes paraules. Sap redactar, amb un nivell acceptable de correcció, textos breus de diferent tipus.
B1

Key English Test (KET)
DELF B1
ICC
Zertifikat Deutsch (ZD)
Certificat Elemental EOI

CELI B1

Pot intercanviar opinions i intervenir en diàlegs i situacions propis de la seva vida quotidiana. Pot parlar per telèfon. En contextos difícils apareixen errors gramaticals i manca de vocabulari. En la llengua escrita sap expressar-se amb eficàcia sobre temes d'interès general, encara que pugui cometre errors lingüístics que no afectin el contingut del missatge.
A2 EOI
DELF A2
CELI A2
Comença a parlar amb correcció en situacions socials habituals i sobre temes coneguts, encara que el seu vocabulari es limita a unes 1.500 paraules. Les frases fetes o complicades presenten problemes a l'hora de llegir o escriure. Sap escriure missatges breus i redactar cartes senzilles
A1

CELI A1

DELF A1

Les converses queden limitades a temes i experiències familiars i del seu entorn immediat. Llegeix i escolta textos curts simples i en sap identificar el missatge. Utilitza frases estàndard per comunicar-se en situacions pràctiques i té dificultats a l'hora de participar en un diàleg. El seu vocabulari és d'unes 800 paraules.

*MRCE: Marc de Referència del Consell d´Europa